હું કોંગ્રેસ પરિવારનો સભ્ય છું. અને હું પક્ષને રાજકીય લાભ મેળવી લેવાનું સાધન નથી માનતો.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*