સભ્ય સમાજમાં જેને દૂષણો કહેવાય તેવા વ્યસનોની લત નથી. મિત્ર ના કહેવા થી રમી રમવાની લત છોડી.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*