સત્ય બોલનારને ડરાવવાથી કે જેલમાં નાખવાથી સત્તા સલામત રહેતી નથી

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*