સત્તા આવે ને જાય લોકોના દિલમાં સ્થાન રહે તે મહત્વનું છે.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*