વિધાનસભામાં સંસ્કારી અને સંસદીય ભાષા બોલવી જોઈએ તેના બદલે ભાજપના રાષ્ટ્રીય

 

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*