રાફેલ યુદ્ધ વિમાન માં વડાપ્રધાને કઈ જ ખોટું કર્યું નથી તો ડર શેનો? JPC તપાસ કેમ આપતા નથી?

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*