ભાજપ સરકારની ખેડૂત વિરોધી, ભ્રષ્ટ અને અણ આવડતવાળી અણઘડ નીતિ નો ભોગ ગુજરાતના ખેડૂતો બન્યા.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*