ભાજપમાં એક સારા વ્યક્તિ તરીકે શ્રી કેશુભાઈ પટેલને સારા કહેવામાં મને કોઈ જ સંકોચ નથી.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*