બુલેટ ટ્રેન માત્ર ચૂંટણી લક્ષી પ્રચાર અને લોલીપોપ છે.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*