બિહાર રાજ્યના પ્રભારી તરીકે રાહુલજીએ મારામાં વિશ્વાસ મુકયો અને બિહારની જનતાએ જે પ્રેમ આપ્યો તેનો આભારી છું.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*