નાફેડ ના પત્ર પછી જુઠું બોલવાની જગ્યા નહોતી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ ખુદ સત્યનો સ્વીકાર કર્યો.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*