ધારાસભ્યોએ ક્રોસ વોટિંગ કરી ભાજપને મત આપ્યો તે જ ભાજપ સાથેનું જોડાણ

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*