દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિ તેમજ રાષ્ટ્રહિતને ધ્યાનમાં રાખીને રાહુલજી એ ગુજરાત ખાતેની CWCની મીટીગ મુલતવી રાખી.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*