જાહેર જીવનમાં જો કોઈ કામ કર્યાનો સૌથી વધુ આનંદ,સંતોષ અને યશ મને મળ્યો હોય તો તે ભાવનગરમાં મેડીકલ કોલેજ બની તેનો.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*