ચૂંટણીમાં હાર કે જીતને હું સ્પોટ્સમેન સ્પીરીટથી જોઉં છું.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*