ગુજરાત સરકારે અછતના સંદર્ભમાં કરેલ જાહેરાતો માત્ર ને માત્ર પોતાની વહીવટી નિષ્ફળતા છુપાવવા માટેનું નાટક.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*