ગુજરાતની ભાજપ સરકાર આર્થિક રીતે પછાતવર્ગના લોકોને શા માટે અનામત આપી શકતી નથી?

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*