ખેડૂત જે જગતનો તાત છે એની ચિંતા કોંગ્રેસે કરી છે.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*