કોંગ્રેસ સરકારમાં સમાન કામ, સમાન વેતનના બંધારણીય સિધ્ધાંતનો અમલ થશે રાજયના યુવાનોને તેમનો હક્ક અને અધિકાર મળશે.

 • 2 Comments

  • A. L
   A. L on 26 November, 2017

   Sir, Do something about(1)Five years Fixpagar, (2)out source (3)contract base Employment (4)closed pension scheme these policies killing young age. pl. Think for bright future for youth..જય માતાજી સાહેબ(1)પાંચ વરસ ફિક્સ પગાર (2)આઉટસોર્સિંગ(3)કરાર આધારિત નિમણૂંક (4)બંધ કરેલ પેન્શન સ્કીમ આ નીતિઓ યુવાનો ના અમૂલ્ય વરસો બરબાદ કરે છે.. યુવાઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે કશુંક કરો..

   What Do You Think? Speak Your Voice...

    

   *