કોંગ્રેસ સરકારમાં સમાન કામ, સમાન વેતનના બંધારણીય સિધ્ધાંતનો અમલ થશે રાજયના યુવાનોને તેમનો હક્ક અને અધિકાર મળશે.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*