કોંગ્રેસ લોકશાહી અને રાષ્ટ્રહિતની જ્યારે ભાજપ તાનાશાહી અને સરમુખત્યારશાહીની વિચારધારામાં માને છે

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*