આઝાદીની લડાઈમાં પણ કોંગ્રેસ અને લોકોના દિલમાં પણ કોંગ્રેસ. કોંગ્રેસ મુક્તની વાતી કરવા વાળા કોંગ્રેસ યુક્ત થઇ રહ્યા છે.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*